BRENDA HIGUCHI SENIOR VICE PRESIDENT, ANALYTICS AND OPTIMIZATION

BRENDA HIGUCHI
SENIOR VICE PRESIDENT, ANALYTICS AND OPTIMIZATION